មុខសុទ្ធតែមុន នឹងស្នាមជាំ ប្រើរូបមន្តមួយនេះ ៧ថ្ងៃនឹងបាត់ភ្លាម! ចាំអង្កាល់ទៀត ស៊ែរទុកម្នាក់មួយទៅ – KHEMPIRE
Home សុខភាព និងសម្រស់ មុខសុទ្ធតែមុន នឹងស្នាមជាំ ប្រើរូបមន្តមួយនេះ ៧ថ្ងៃនឹងបាត់ភ្លាម! ចាំអង្កាល់ទៀត ស៊ែរទុកម្នាក់មួយទៅ