បកអាក្រាត​ទង្វើ​អសីលធម៌ របស់​គ្រូពេទ្យ​រុស្ស៊ី មួយចំនួន​ទុកជា​​មេរៀន សូម្បី​អ្នក​ជិត​ស្លាប់​ក៏​មិន​លើកលែង​ដែរ​! – KHEMPIRE
Home ព័ត៌មាន បកអាក្រាត​ទង្វើ​អសីលធម៌ របស់​គ្រូពេទ្យ​រុស្ស៊ី មួយចំនួន​ទុកជា​​មេរៀន សូម្បី​អ្នក​ជិត​ស្លាប់​ក៏​មិន​លើកលែង​ដែរ​!