សារជាតិរបស់ពស់នៅតែសាហាវ!! បុរសម្នាក់ខំចញ្ចឹមសត្វពស់មួយក្បាលដោយក្ដីស្រលាញ់ តែត្រូវពស់សងគុណវិញប៊ិះនឹងស្លាប់ – KHEMPIRE
Home ព័ត៌មាន សារជាតិរបស់ពស់នៅតែសាហាវ!! បុរសម្នាក់ខំចញ្ចឹមសត្វពស់មួយក្បាលដោយក្ដីស្រលាញ់ តែត្រូវពស់សងគុណវិញប៊ិះនឹងស្លាប់