គួរឲ្យអាសូរខ្លាំងណាស់!! បុរសម្នាក់វ័យ ៥០ ឆ្នាំហើយតែមិនលូតលាស់សោះ រូបរាងដូចក្មេង៥ឆ្នាំ – KHEMPIRE
Home ព័ត៌មាន គួរឲ្យអាសូរខ្លាំងណាស់!! បុរសម្នាក់វ័យ ៥០ ឆ្នាំហើយតែមិនលូតលាស់សោះ រូបរាងដូចក្មេង៥ឆ្នាំ