សាច់ញាតិស្មានតែស្លាប់ដោយសារពស់ចឹក ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើពិធី បណ្ដែតទឹក ចុងក្រោយបែរជារស់ឡើងវិញ ដោយសារតែ… – KHEMPIRE
Home ព័ត៌មាន សាច់ញាតិស្មានតែស្លាប់ដោយសារពស់ចឹក ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើពិធី បណ្ដែតទឹក ចុងក្រោយបែរជារស់ឡើងវិញ ដោយសារតែ…