​ភ្លេច​ដបទឹកខ្មេះ​ចោលយូរឆ្នាំ​នៅក្រោមទូ ពេលទាញចេញមកវិញស្រាប់តែឃើញអ្វីម្យ៉ាងដុះនៅក្នុងដបនោះ – KHEMPIRE
Home ព័ត៌មាន ​ភ្លេច​ដបទឹកខ្មេះ​ចោលយូរឆ្នាំ​នៅក្រោមទូ ពេលទាញចេញមកវិញស្រាប់តែឃើញអ្វីម្យ៉ាងដុះនៅក្នុងដបនោះ