ញ៉ែបានតាមហ្វេសប៊ុក និយាយត្រូវរ៉ូវគ្នាក៏បបួល​ឡើង​ផ្ទះ​សំណាក់! ព្រឹកឡើងស្រែករកឱ្យគេជួយព្រោះតែ… – KHEMPIRE
Home ប្លែកៗ ញ៉ែបានតាមហ្វេសប៊ុក និយាយត្រូវរ៉ូវគ្នាក៏បបួល​ឡើង​ផ្ទះ​សំណាក់! ព្រឹកឡើងស្រែករកឱ្យគេជួយព្រោះតែ…